2024 ஆம் ஆண்டு சோசியல் டெமாக்ரடிக் பார்ட்டி ஆஃப் தமிழ்ஸ் காங்கிரஸில் செய்யப்பட்ட பிரகடனங்களின் மொழியாக்கம் – SDPT- பத்மநாபா EPRLF