மக்கள்இறைறமயும் மக்கள் சறைகளும்

2022 ஆம்ஆண் டு ஒக்ட ோபர்2 ஆம் திகதி அன்று யோழ்ப்போணத்தில் நட பபற்றரோஜனி திரோணகமவின் 33வது நிடனவுக்கூ ் த்தில் ஏகமனதோகஏற்றுக்பகோள்ளப்ப ் ‌பிரக னம்.ஜனநோயகம் என் பது மக்கள் இடறயோண் டமயில் பபோதிந்துள்ளது. ஜனநோயகஆ ்சி மக்களின் இடறயோண் டமடய முன்னிறுத்துகிறது. ஆனோல் தற்டபோடதயபபோருளோதோர மற்றும்அரசியல் பநருக்கடி நோ ்டில்உள்ள பிரதிநிதித்துவவடிவங்களின் ஊ ோக இ ம்பபறும்ஆ ்சியில் மக்களின் இடறயோண் டமஎவ்வோறு பெயற்படுகிறது என் பது குறித்துப்பல‌டகள்விகடளத்டதோற்றுவித்துள்ளது. மக்கள் தங்கள் இடறயோண் டமடய மீளவும் தமதோக்கி,எல்டலோருக்குமோன நியோயமோன, ெமத்துவமோன, ஜனநோயகமோன ஒருவோழ்க்டகடய டவண் டி நிற்கடவண் டும்.100 நோ ்களுக்கு நீ டித்த அறகலய-டபோரோ ் ம், மக்களி ம் இருக்கக்கூடிய‌பலத்டதயும், மக்கள் பவளிப்படுத்த‌டவண் டிய பலத்திடனயும்எடுத்துக்கோ ்டுகின் றது. மக்கள்ஆ ்சியின் படிநிடலப்படுத்தப்ப ்தன்டமக்கும், ஏற்றத்தோழ்வுகளுக்கும் ஓர்எதிர்விடனயிடன வழங்கக்கூடியவர்களோகவும், அடத டநரத்தில்…

“People’s Sovereignty and People’s Council”

A declaration unanimously adopted at the Commemoration of Rajani Thiranagama’s 33rd Death  Anniversary held in Jaffna on 2 October, 2022.   Democracy is enshrined in People’s Sovereignty. Democratic governance upholds people’s  sovereignty. But the current economic and political crisis has raised questions about the  exercise of people’s sovereignty in the representative forms of governance in the country.  People need to claim ownership of their sovereign rights, of a just, equal and democratic life for  themselves.  The 100 days of Aragalaya-Poraattam has demonstrated the power that people have and need  to exercise.…