ඒකාධිපතිත්වයේ සිට ප්‍ර‍ජාතන්ත්‍ර‍වාදය දක්වා; විධායක ජනාධිපති ක්‍ර‍මය අහෝසි කරමු!