மலையஹம் 200ஐ அங்கீகரிப்பது மற்றும் ஈடுசெய்யும் நடவடிக்கைக்கான அறிக்கை